Dzieci w wieku 0-3

Kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zalecany jest szczególnie:

 1. w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących zachowań (agresja, lęki, wycofanie itp)
 2. w przypadku wątpliwości dotyczących rozwoju i funkcjonowania dziecka.

Diagnoza

Psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, obejmuje:

 1. badanie rozwoju psychomotorycznego (sprawność intelektualna i rozwój fizyczny),
 2. badanie poziomu rozwoju mowy pod względem sprawności artykulacyjnej, określenie kompetencji językowych, orientacyjne badanie słuchu oraz badanie lateralizacji i słuchu fonematycznego. Diagnoza logopedyczna oprócz zebrania wywiadu z dzieckiem i jego rodzicami, obejmuje także badanie sprawności narządów artykulacyjnych.

Diagnoza jest ukierunkowana na określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
dziecka, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania.

Ponadto wykonujemy wstępną diagnozę całościowych zaburzeń rozwoju.
Kiedy rozwój dziecka budzi niepokój rodziców zwłaszcza w zakresie mowy
i komunikacji, rozwoju ruchowego oraz/lub w sferze emocjonalno-społecznej
, możemy podejrzewać występowanie autyzmu czyli tzw. całościowych zaburzeń rozwoju (CZR). Zaburzeniu ulegają podstawowe funkcje psychiczne, jak uwaga, percepcja, motoryka, które upośledzają codzienne funkcjonowanie i kontakt z innymi ludźmi. Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju pozwoli dostosować warunki życia i rozwoju dziecka do jego potrzeb, ukierunkować terapię i dać wiedzę rodzicom, jak wspierać dziecko w przezwyciężaniu trudności i stymulacji rozwoju sfer deficytowych.

Terapia

Psychologiczna:

 • Zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka.
  Prowadzą psycholodzy Beata Wójcicka, Sylwia Wysocka, Karolina Korycka.
 • Zajęcia z dziećmi z problemami emocjonalnymi psychosomatycznymi (zahamowania, lęki, moczenie mimowolne itp.).
  Prowadzi psycholog Sylwia Wysocka, Karolina Korycka, Beata Wójcicka.
 • Dla dzieci z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu.
  Prowadzą psycholodzy Sylwia Wysocka, Beata Wójcicka, Karolina Korycka.
 • ABC rozwoju dziecka w pierwszym roku życia.
  Prowadząca: psycholog Sylwia Wysocka

Pedagogiczna:

 • Dla dzieci  z różnymi dysfunkcjami,  w tym  z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu.
  Prowadzi psycholog/pedagog Anna Kintop i Małgorzata Żabicka.

Logopedyczna:

 • Zajęcia stymulujące opóźniony i zaburzony rozwój mowy o różnej etiologii (w szczególności u dzieci z autyzmem, ze Spektrum Autyzmu, z dziecięcym porażeniem mózgowym,niepełnosprawnością intelektualną, rozszczepem podniebienia, NMPK, z Zespołem Downa)
 • Dla dzieci w przypadkach zaburzeń płynności mowy i wad słuchu.
 • Dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka, afazją, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego.
 • Zajęcia  dla małych dzieci stymulujące rozwój mowy.

Prowadzą logopedzi: Magdalena Bartosiewicz-Żegota, Anna Mazurkiewicz-Dulińska.

Cykliczne zajęcia grupowe mające na celu wspieranie rozwoju dzieci młodszych (jeśli zbierze się grupa)

 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 2 do 4 lat z elementami MRR W. Sherborne i logorytmiki.
  Prowadzące: logopeda Magdalena Bartosiewicz-Żegota i psycholog Sylwia Wysocka.
 • Zajęcia mające na celu naukę karmienia dzieci niepełnosprawnych.
  Prowadząca: logopeda Magdalena Bartosiewicz-Żegota i Anna Mazurkiewicz-Dulińska (wg potrzeb)

 

W skrócie

Konsultacja

Konsultacje dla rodziców oraz
nauczycieli i innych specjalitów
szkolnych odbywają się zgodnie
harmonogramem pracy
zatrudnionych w naszej Poradni specjalistów.

Konsultacja jest punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych lub terapeutycznych.

Podczas wstępnej konsultacji
pracownik poradni
– psycholog, pedagog, logopeda –
zdobywa podstawową wiedzę na temat problemu i pomoga wytyczyć kierunek dalszego postępowania.

Diagnoza

Określa indywidualne potrzeby
rozwojowe 
i edukacyjne
w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania. Zadaniem diagnozy jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania ucznia.

Terapia

Terapia to system zaplanowanych oddziaływań skierowanych do osób mających wszelkiego rodzaju zaburzenia.

Słowa dają moc

Joomla templates by Joomlashine