Dzieci w wieku 3-6

 

Badania przesiewowe
Kompleksowe badania przesiewowe pięciolatków i sześciolatków są skuteczną profilaktyką niepowodzeń szkolnych uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i mają na celu:

 • wczesne rozpoznawanie grup ryzyka edukacyjnego, a więc dzieci (uczniów) bardziej niż inne podatnych na niepowodzenia szkolne,
 • wczesne wykrywanie fragmentarycznych deficytów rozwojowych,odpowiedzialnych za przebieg prawidłowego nabywania umiejętności czytania i pisania w okresie edukacji wczesnoszkolnej,
 • wczesną interwencję w postaci organizowania i udzielania dzieciom specjalistycznej pomocy psychologiczno - logopedyczno - pedagogicznej i wsparcia rozwojowego.

Przesiewowe badania psychologiczno-logopedyczno-pedagogiczne przeprowadzanena wniosek dyrektora placówki za zgodą i przy udziale rodziców dziecka (opiekunów prawnych).

Pracownicy Poradni – logopeda, pedagog i psycholog na podstawie zebranych informacji oraz obserwacji i badań dokonują wstępnej oceny rozwoju mowy, sprawności dużej i małej motoryki, lateralizacji oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci
5 - 6 letnich. Szczegółowa diagnoza, zakończona obszerną informacją zwrotną (opinia, rozmowa, konsultacje itp.), pozwala zakwalifikować dzieci do odpowiedniej formy terapii w placówce, do której dziecko uczęszcza lub na terenie poradni.

W naszej Poradni prowadzone są również przesiewowe badania słuchu z wykorzystaniem multimedialnego programu komputerowego „Słyszę", z możliwością wydrukowania wyników badań i zaleceń. Dzieci z zaburzeniami fizjologicznego słyszenia kierowane są do odpowiednich lekarzy – specjalistów. Wyłonienie uczniów z zaburzeniami słyszenia pozwala zminimalizować/ograniczyć problemy dzieci w adaptacji do środowiska przedszkolnego i szkolnego, uniknąć zaburzeń
w komunikowaniu się, ograniczyć trudności w mówieniu oraz w nauce czytania i pisania
.

Diagnoza
psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, SI  z zaleceniami postdiagnostycznymi
w celu oceny:

 • rozwoju psychomotorycznego (sprawność intelektualna i rozwój fizyczny),
 • poziomu rozwoju mowy, zaburzeń mowy, trudności artykulacyjnych,
 • gotowości szkolnej,
 • przyczyn problemów emocjonalnych i wychowawczych,
 • dla potrzeb zespołów orzekających,
 • zaburzeń rozwojowych w kierunku integracji sensorycznej.

Jest ukierunkowana na określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
dziecka, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania.

Terapia
Psychologiczna:

 • Zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka.
  Prowadzą psycholodzy Beata Wójcicka, Iwona Tyczyńska, Karolina Korycka.
 • Zajęcia z dziećmi z problemami emocjonalnymi psychosomatycznymi (zahamowania, lęki, moczenie mimowolne itp.).
  Prowadzi psycholog Karolina Korycka,  Beata Wójcicka.
 • Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu.
  Prowadzą psycholodzy Karolina Korycka, Beata Wójcicka.
 • Zajęcia grupowe, ogólnostymulujące rozwój dla dzieci 2 - 4 letnich i ich opiekunów z elementami MRR W. Sherborne i logorytmiki (jeśli sbierze się grupa).
  Prowadzą: Sylwia Wysocka, Magdalena Bartosiewicz-Żegota 
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci 5-6 oraz 7-8 letnich w oparciu o program profilaktyczny rekomendowany przez MEN-"Przyjaciele Zippiego"
  ProwadząPsycholog K. Korycka,  B. Wójcicka ,K. Pólkowska,  Pedgog - A. Kintop

Pedagogiczna:

 • Zajęcia dla dzieci z różnymi dysfunkcjami , w tym ze Spektrum Autyzmu
  Prowadzi psycholog/pedagog Anna Kintop i Małgorzata Żabicka

Logopedyczna:

 • Terapia stymulująca opóźniony i zaburzony rozwój mowy o różnej etiologii (w szczególności u dzieci z autyzmem, ze Spektrum Autyzmu, z dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, rozszczepem podniebienia, NMPK, z Zespołem Downa).
 • Zajęcia dla dzieci w przypadkach zaburzeń płynności mowy i wad słuchu.
 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka, afazją, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego.
 • Zajęcia mające na celu zniesienie u dzieci emocjonalnej blokady przed mówieniem,
 • Zajęcia stymulujące językowo dzieci z trudnościami adaptacyjnymi – różnice kulturowe, pobyt za granicą itp.
 • Zajęcia mające na celu usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego, wywoływanie głosek i utrwalanie prawidłowej wymowy nieprawidłowo realizowanych głosek.

Prowadzą logopedzi Magdalena Bartosiewicz-Żegota,  Anna Mazurkiewicz-Dulińska.

Cykliczne zajęcia grupowe mające na celu wspieranie rozwoju dzieci młodszych:

 • Zajęcia ogólnorozwojowe od 3 do 5 lat
  Prowadzące: logopeda Magdalena Bartosiewicz-Żegota i psycholog Sylwia Wysocka.
 • Lęki wieku dziecięcego, czyli o czy powinien pamiętać każdy rodzic \opiekun małego dziecka.
  Prowadzące : Sylwia Wysocka, Iwona Tyczyńska.
 • Wpływ sposobu karmienia dziecka na rozwój jego mowy.
  Prowadząca: Anna Mazurkiewicz-Dulińska
 • Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym z wybiórczością pokarmową.
  Prowadzące : Magdalena Bartosiewicz-Żegota, Małgorzata Żbicka.

W skrócie

Konsultacja

Konsultacje dla rodziców oraz
nauczycieli i innych specjalitów
szkolnych odbywają się zgodnie
harmonogramem pracy
zatrudnionych w naszej Poradni specjalistów.

Konsultacja jest punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych lub terapeutycznych.

Podczas wstępnej konsultacji
pracownik poradni
– psycholog, pedagog, logopeda –
zdobywa podstawową wiedzę na temat problemu i pomoga wytyczyć kierunek dalszego postępowania.

Diagnoza

Określa indywidualne potrzeby
rozwojowe 
i edukacyjne
w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania. Zadaniem diagnozy jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania ucznia.

Terapia

Terapia to system zaplanowanych oddziaływań skierowanych do osób mających wszelkiego rodzaju zaburzenia.

Słowa dają moc

Joomla templates by Joomlashine