Podczas wizyty w Poradni prosimy o posiadanie numeru PESEL dziecka/ucznia, a wprzypadku braku nr PESEL - serię i nr dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.(Dz.U z 2017 r. poz 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Orzeczenia

Zespół orzekający PP-P w Tłuszczu wydaje następujące orzeczenia:

 1. o potrzebie kształcenia specjalnego dla osób:
  • z niepełnosprawnością ruchową w tym z Afazją
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
  • z Autyzmem w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością sprzężoną np. niepełnosprawność ruchowa
   i intelektualna
  • niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 2. o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie  w stopniu głębokim
 3. o potrzebie nauczania indywidualnego
 4. o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 5. o braku potrzeby kształcenia specjalnego
 6. o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 7. o braku potrzeby nauczania indywidualnego
 8. o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 9. o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 10. o odmowie uchylenia orzeczenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 11. opinie o objęciu dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci  niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących wydaje Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie.

Zespół Orzekający Poradni
Pyschologiczno-Pedagogicznej
w Tłuszczu wydaje
orzeczenia i opinie:

 1. Dzieciom i uczniom uczęszczajacym do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę w terenie działania Poradni.
 2. Dzieciom, które nie rozpoczęły obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieciom, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi i mieszkają na terenie działania Poradni.
 3. Dzieciom i młodzieży, które nie uczęszczają do przedszkola, szkoły lub ośrodka, ale  mieszkają w   rejonie działania Poradni.
Joomla templates by Joomlashine