Uczniowie gimnazjów i starsi

 

Diagnoza
psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna z zaleceniami postdiagnostycznymi
w celu oceny:

 • rozwoju psychomotorycznego,
 • poziomu rozwoju intelektualnego,
 • przyczyn trudności szkolnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia,dyskalkulia),
 • poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych,
 • przyczyn problemów emocjonalnych i wychowawczych,
 • zaburzeń wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych,
 • dla potrzeb zespołów orzekających,
 • ucznia zdolnego.

Jest ukierunkowana na określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania. Zadaniem diagnozy jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania ucznia.

Terapia
Psychologiczna:

 • Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, psychosomatycznymi, lękowo-depresyjnymi, trudnościami adaptacyjnymi, problemami wychowawczymi, nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi.
  Prowadzą wszyscy psycholodzy.
 • Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami adaptacyjno-społecznymi (zaburzenia zachowania, agresja, zagrożenie niedostosowaniem społecznym).
  Prowadzą wszyscy psycholodzy.

Pedagogiczna:

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
  w nauce czytania i pisania
  (indywidualne i zespołowe),
  Prowadzą pedagodzy Anna Kintop, Małgorzata Żabicka, Lidia Wielądek, Ewa Zarzecka
 • Terapia matematyczna.
  Prowadzi pedagog Ewa Zarzecka

Logopedyczna:

 • Zajęcia mające na celu zniesienie emocjonalnej blokady przed mówieniem.
 • Zajęcia dla uczniów w przypadkach zaburzeń płynności mowy i wad słuchu.
 • Zajęcia dla uczniów, u których trudności w mówieniu współwystępują
  z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  .
 • Zajęcia stymulujące językowo uczniów z trudnościami adaptacyjnymi – różnice kulturowe, wcześniejsze kształcenie za granicą itp.,
 • Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami artykulacyjnymi,
 • Zajęcia mające na celu usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego.

Prowadzą logopedzi Magdalena Bartosiewicz-Żegota,  Anna Mazurkiewicz-Dulińska

Doradztwo zawodowe

 • Preorientacja zawodowa: porady indywidualne dotyczące wyboru kierunku kształcenia i zawodu, indywidualne porady dla uczniów starczych klas szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich - na terenie szkół.
 • Diagnoza zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
  Prowadzące psycholog Katarzyna Pólkowska i Beata Wójcicka

Profilaktyka:

 • Uzależnień.
 • Przeciwdziałanie przemocy, cyberprzemocy.
 • Promocja zdrowia.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Prowadzimy zajęcia na terenie placówek zgodnie ofertą edukacyjną poradni na dany rok szkolny i zgodnie z zapotrzebowaniem, po wcześniejszym uzgodnieniu tematyki z pedagogiem szkolnym lub dyrektorem placówki. Na zaproszenie dyrektorów placówek uczestniczymy w realizacji programów profilaktycznych, a także w akcjach i kampaniach profilaktycznych oraz w działaniach interwencyjnych.

W skrócie

Konsultacja

Konsultacje dla rodziców oraz
nauczycieli i innych specjalitów
szkolnych odbywają się zgodnie
harmonogramem pracy
zatrudnionych w naszej Poradni specjalistów.

Konsultacja jest punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych lub terapeutycznych.

Podczas wstępnej konsultacji
pracownik poradni
– psycholog, pedagog, logopeda –
zdobywa podstawową wiedzę na temat problemu i pomoga wytyczyć kierunek dalszego postępowania.

Diagnoza

Określa indywidualne potrzeby
rozwojowe 
i edukacyjne
w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania. Zadaniem diagnozy jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania ucznia.

Terapia

Terapia to system zaplanowanych oddziaływań skierowanych do osób mających wszelkiego rodzaju zaburzenia.

Słowa dają moc

Joomla templates by Joomlashine