Uczniowie szkoły podstawowej

Badania przesiewowe
Zgodnie ze zgłoszeniami spływającymi z terenu, wsród
uczniów oddziałów I-III szkół podstawowych przeprowadzamy badania przesiewowe ryzyka dysleksjiDeficyt rozwojowy zarówno w zakresie jednej, jak i wielu funkcji może stanowić przeszkodę w nauce różnych przedmiotów. W klasach początkowych przejawia się zwykle trudnościami w nauce czytania
i pisania, w klasach wyższych konsekwencje tych zaburzeń stają się widoczne w nauce innych przedmiotów. Podczas badań przesiewowych sprawdzana jest prawidłowość działania poszczególnych analizatorów – wzrokowego i  słuchowego, przeprowadza się krótkie badanie mowy oraz badanie lateralizacji.

Pedagog i psycholog przeprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi, właściwych do wieku dziecka badanie umiejętności czytania, pisania, liczenia. Bierze także pod uwagę wszelkie wytwory i prace dziecka (zeszyty, rysunki). Sprawdzana jest także koncentracja uwagi i tempo pracy.

Diagnoza
psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, SI , z wykorzystaniem Metody Warnkego z zaleceniami postdiagnostycznymi
w celu oceny:

 • rozwoju psychomotorycznego,
 • poziomu rozwoju intelektualnego,
 • przyczyn trudności szkolnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia,dyskalkulia),
 • poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych,
 • przyczyn problemów emocjonalnych i wychowawczych,
 • poziomu rozwoju mowy, zaburzeń mowy, trudności artykulacyjnych,
 • zaburzeń wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych,
 • dla potrzeb zespołów orzekających,
 • ucznia zdolnego,
 • zaburzeń rozwojowych w kierunku integracji sensorycznej,
 • oceny funkcji centralnego przetwarzania słuchowego, wzroku i funkcji motorycznych oraz ich wpływu na funkcjonowanie dziecka z wykorzystaniem metody Warnkego.

Jest ukierunkowana na określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania. Zadaniem diagnozy jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania ucznia. Diagnozują  wszyscy pracownicy merytoryczni zatrudnieni
w poradni.

Terapia
Psychologiczna

 • Zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka.
  Prowadzą psycholodzy Beata Wójcicka, Iwona Tyczyńska, Karolina Korycka, Katarzyna Pólkowska.
 • Terapia  z zakresu procesów przetwarzania sensorycznego SI  -  prowadząca psycholog/ terapeuta SI - Sylwia Wysocka
 • Zajęcia z dziećmi z problemami emocjonalnymi psychosomatycznymi (zahamowania, lęki, moczenie mimowolne itp.).
  Prowadzi psycholog Beata Wójcicka, Iwona Tyczyńska, Karolina Korycka.
 • Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowo-depresyjnymi, trudnościami adaptacyjnymi, problemami wychowawczymi, nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi.
  Prowadzą wszyscy psycholodzy.
 • Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu.
  Prowadzą psycholodzy Karolina Korycka i Beata Wójcicka.
 • Zajęcia z dziećmi z zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce wynikającymi z zaburzeń dynamiki procesów nerwowych (ADHD, zaburzenia koncentracji, pamięci itp.).
  Prowadzą wszyscy psychiolodzy
 • Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami adaptacyjno-społecznymi (zaburzenia zachowania, agresja, zagrożenie niedostosowaniem społecznym).
  Prowadzą wszyscy psycholodzy.
 • Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami komunikacji (nieśmiałość, mutyzm wybiórczy).
  Prowadzi psycholog Beata Wójcicka i logopedzi Magdalena Bartosiewicz-Żegota i Anna Mazurkiewicz-Dulińska.
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci przejawiających trudności
  w budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami – zajęcia grupowe dla dzieci 8-9 letnich
  Prowadzi psycholog Karolina Fedorczyk i Anna Kintop
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci 5-6 oraz 7-8 letnich w oparciu o program profilaktyczny rekomendowany przez MEN-"Przyjaciele Zippiego"
  Prowadzą : Psycholog K. Korycka, B. Wójcicka ,K. Pólkowska, Pedgog - A. Kintop

Pedagogiczna:

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (indywidualne i zespołowe),w wykorzystaniem róznych metod.
  Prowadzi: pedagog Anna Kintop
 • Diagnoza i terapia metodą Warnkego -  Lidia Wielądek
 • Zajęcia ogólnostymulujące rozwój ucznia 
  Prowadzą pedagodzy Anna Kintop, Małgorzata Żabicka
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.
  Prowadzi pedagog Ewa Zarzecka

Logopedyczna:

 • Zajęcia stymulujące opóźniony i zaburzony rozwój mowy o różnej etiologii
  (w szczególności u dzieci z autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, rozszczepem podniebienia, NMPK, z Zespołem Downa).
 • Zajęcia mające na celu zniesienie u dzieci emocjonalnej blokady przed mówieniem.
 • Zajęcia dla dzieci w przypadkach zaburzeń płynności mowy i wad słuchu,
 • Zajęcia dla dzieci, u których trudności w mówieniu współwystępują z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • Zajęcia stymulująca językowo dzieci z trudnościami adaptacyjnymi – różnice kulturowe, wcześniejsze kształcenie za granicą itp.,
 • Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi,
 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka, afazją, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego.
 • Zajęcia mające na celu usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego, wywoływanie głosek i utrwalanie prawidłowej wymowy nieprawidłowo realizowanych głosek.
 • Terapia miofunkcjonalna

Prowadzą logopedzi Magdalena Bartosiewicz-Żegota,  Anna Mazurkiewicz-Dulińska.

Profilaktyka:

 • Uzależnień.
 • Przeciwdziałanie przemocy, cyberprzemocy.
 • Promocja zdrowia.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Zajęcia grupowe  w szkołach, mające na celu wspieranie rozwoju uczniów szkoły podstawowej.
  Doradztwo zawodowe
  Preorientacja zawodowa: porady indywidualne dotyczące wyboru kierunku kształcenia i zawodu, indywidualne porady dla uczniów starczych klas szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich - na terenie szkół.
  Diagnoza zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
  Prowadzące psycholog Katarzyna Pólkowska i Beata Wójcicka

Prowadzimy zajęcia na terenie placówek, zgodnie z ofertą poradni na dany rok szkolny i zapotrzebowaniem, po wcześniejszym uzgodnieniu tematyki z pedagogiem szkolnym lub dyrektorem placówki. Na zaproszenie dyrektorów placówek uczestniczymy w realizacji programów profilaktycznych, a także w akcjach i kampaniach profilaktycznych oraz w działaniach interwencyjnych.

W skrócie

Konsultacja

Konsultacje dla rodziców oraz
nauczycieli i innych specjalitów
szkolnych odbywają się zgodnie
harmonogramem pracy
zatrudnionych w naszej Poradni specjalistów.

Konsultacja jest punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych lub terapeutycznych.

Podczas wstępnej konsultacji
pracownik poradni
– psycholog, pedagog, logopeda –
zdobywa podstawową wiedzę na temat problemu i pomoga wytyczyć kierunek dalszego postępowania.

Diagnoza

Określa indywidualne potrzeby
rozwojowe 
i edukacyjne
w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania. Zadaniem diagnozy jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania ucznia.

Terapia

Terapia to system zaplanowanych oddziaływań skierowanych do osób mających wszelkiego rodzaju zaburzenia.

Słowa dają moc

Joomla templates by Joomlashine