Zadania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest specjalistyczną placówką resortu oświaty prowadzącą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną
i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież.

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wielozakresowa współpraca
z rodziną, szkołą i placówkami oświatowo-wychowawczymi
poprzez:

  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • udzielanie rodzicom, nauczycielom i innym klientom Poradni specjalistycznego wsparcia i pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia realizuje następujące zadania:

 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
  i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
  • predyspozycji i uzdolnień,
  • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • specyficznych trudności w uczeniu się
  • potrzeb w zakresie doradztwa edukacyjnego i zawodowego
 1. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
  • szczególnie uzdolnionych,
  • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z chorobami przewlekłymi.
 1. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
  w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami
  dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem
  społecznym oraz ich rodzin
  .
 2. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
  Wspieranie nauczycieli
   przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu
  i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
  i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.
 4. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I - III szkoły podstawowej.
 5. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu
  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
  oraz planów działań wspierających
  .
 6. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
 8. Udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 9. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi
  z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

W poradni działają zespoły orzekające, które na podstawie badań psychologicznych pedagogicznych i lekarskich przeprowadzonych przez specjalistów poradni, bądź spoza poradni wydają:

  • orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
   • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją
   • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
   • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
   • niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym
   • autyzm, w tym zespół Aspergera
   • niepełnosprawność sprzężona
   • niedostosowanie społeczne
   • zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
   i młodzieży upośledzonych umysłowo
   w stopniu głębokim;
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

Orzeczenie lub opinię wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia w przypadku, gdy uczeń nie ukończył  18 lat.

Celem pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
jest wielozakresowa współpraca
z rodziną, szkołą i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi.

Joomla templates by Joomlashine